فراخوانی ...
ثبت نام در آزمون ورودی هنرستان
تذکر : این فرم توسط دانش آموز تکمیل شود. ( پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.)
- جهت جلسه معارفه با شما تماس گرفته می شود

نام* :

 نام خانوادگی* :

 نام پدر* :

 کد ملی* :

 محل تولد:

تاریخ تولد* :
/ /

تصویر* : لطفا عکس 4*3 خود را انتخاب نمایید.


 تلفن منزل:  تلفن همراه دانش آموز:
شماره تلفن های ضروری:

نام و نام خانوادگی صاحب تلفن* :

 نسبت با دانش آموز* :

 شماره تماس* :

 تلفن همراه پدر:

سال نهم در کدام مدرسه تحصیل کرده اید؟

نام مدرسه* :

 منطقه* :

 معدل نیم سال اول* :
/


نمرات نیم سال اول
 نمره ریاضی* :  نمره علوم* :  انضباط* :
رشته تحصیلی
*  
با کدام دست می نویسید؟
*   دست راست    دست چپ
 

 
عنوان کلاس:    نام موسسه:    مدت دوره: