فراخوانی ...
جلسه هفتگی نسخه چاپی RSS
 • شنبه 4 آذر 1396 ساعت 16:03
  جلسه هفتگی تاریخ جلسه چهارشنبه 1 آذر 1397

  جلسه هفتگی دانش آموز امراللهی
  تاریخ جلسه چهارشنبه 1 آذر 1397
  موضوع جلسه : شفاعت
  با حضور گرم دانش آموزان عزیز و همکاران محترم